Petrologia (od greckiego petros – skała i logos – nauka) – nauka o skałąch. Bada ona właściwości fizyczne i chemiczne skał (także tych pochodzących z kosmosu), opisuje ich budowę, powstawanie, przeobrażanie się i występowanie w płaszczau Ziemi oraz jej skorupie. Zajmuje się problemami geologii dynamicznej, zwłaszcza tektoniki, sedymentologii i wulkanologii, geologii regionalnej i geofizyki, jest powiązana z meteoryką, geochemią i mineralogią. Odgrywa ważną rolę w poszukiwaniu złóż i surowców skalnych.
Bywa utożsamiana z petrografia, jednak przez wielu autorów i coraz częściej uważana jest za dziedzinę szerszą od petrografii.

Petrografia – (od greckiego πέτρα (petra) - skała i γράφω (graphō) - pisać) - nauka o skałach, zajmująca się składem i właściwościami fizycznymi i chemicznymi skał. Uważana za fizjografię skał.

Skały - są to zespoły minerałów (takich samych - sk. monomineralna, lub różnych skała polimineralna) powstałe w sposób naturalny w wyniku działania procesów geologicznych i kosmologicznych. Ze względu na sposób powstawania skały dzieli się na osadowe, magmowe i metamorficzne. Każdy rodzaj skały charakterysuje się określonymi własnościami, do których zaliczamy m.in.: barwę, skład mineralny, sposób rozmieszczenia składników (struktura, tekstura).

Powierzchnię ziemi zarówno na lądach jak i pod wodami oceanów pokrywają różnorodne skały. W jednym miejscu na ziemi powstają nowe skały w innym są niszczone i transportowane dalej, aż do momentu osadzenia ich w jakimś zbiorniku. Materia, z których zbudowane są skały jest więc w ciągłym ruchu. Skały, które powstają w wyniku osadzania bądź wytrącania się różnych substancji z roztworów nazywamy osadowymi. Materiałem budulcowym skał osadowych są zazwyczaj produkty niszczenia innych skał (magmowych, metamorficznych, a także osadowych). Skały osadowe mogą pod wpływem ciężaru pogrążać się w głąb skorupy ziemskiej gdzie pod wpływem wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury przeobrażają się w skały metamorficzne. Jeśli temperatura wzrasta dalej może dojść do stopienia masy skalnej i powstania płynnej magmy. Gdy magma zostanie wyniesiona w płytsze i chłodniejsze części skorupy ziemskiej to następuje jej krystalizacja, w wyniku której powstają różnorodne skały magmowe głębinowe. Gdy magma wydostanie się na powierzchnię ziemi, lub stosunkowo płytko pod powierzchnią ziemi - powstają skały wylewne (wulkaniczne). Tak wygląda uproszczony obieg skał w przyrodzie (patrz rys. poniżej)


____________________________________________________________

Opisy i charakterystyka poszczególnych grup skał
 

SKAŁY OSADOWE

Geneza, podział, ogólna charakterystyka

Skały węglanowe, krzemionkowe, ewaporaty itp.

Skały okruchowe

SKAŁY MAGMOWE

Charakterystyka i klasyfikacja


Przegląd skał magmowych

Skały magmowe

 

Skały metamorficzne (w przygotowaniu)